Perakende sektöründe yeni 14 trend!

Yerel markalar perakende rekabetini artıyor

Deneyimsel perakendeye yatırım yapılıyor

Reklam maliyetleri fiziksel perakendeye ağır verilerek azaltılıyor

Mağaza içi alışveriş arttırılıyor

Kanallar arasında tutarlı bir alışveriş deneyimi hedefleniyor

Çalışan çekmek için yeni IK modelleri tasarlanıyor

Temassız perakende deneyimi talepleri artıyor

Farkındalık için iş birlikleri artıyor

Otonom teknolojiler ön plana çıkıyor

Müşterilere sanal deneyimler yaşatılıyor

İnteraktif perakende deneyimi ile sosyal satışlar ön plana çıkıyor

Hızlı teslimat seçenekleri markaları farklılaştırıyor

Yeni ödeme sistemleri benimseniyor

Sosyal ve çevresel sorumluluğu günlük iş modellerine yerleştiren markalar ön plana çıkıyor

--

--

Gündemdeki ilginç haberler, tartışma yaratan konular, ve enteresan olaylar üzerine kendi üslubumda yorumladığım videolar yayınlıyorum.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store